آغاز به کار پروژه طرح و اجرای میکروپایل مجتمع مسکونی ۷۸ واحدی شهرک خانه دریا

آغاز به کار پروژه طرح و اجرای میکروپایل مجتمع مسکونی ۷۸ واحدی شهرک خانه دریا

تاریخ شروع : بهمن ماه ۱۳۹۲
مدت اجرا : ۶۰ روز
حجم کار : ۴۹۳۰ متر
محل پروژه : استان مازندران – محمود آباد