طرح و اجرای میکروپایل پروژه معاونت های شهرداری بندرعباس

طرح و اجرای میکروپایل پروژه معاونت های شهرداری بندرعباس

کارفرما : شرکت رژیان پی

تاریخ شروع : اسفندماه  ۱۳۹۲

مدت اجرا : ۴۰ روز

حجم کار : ۲۰۳۴ متر طول میکروپایل باربر

محل پروژه : استان هرمزگان – بندرعباس