طرح و اجرای نیلینگ و انکراژ

طرح و اجرای نیلینگ و انکراژ

نیلینگ چیست؟

نیلینگ یکی از روشهای پایدارسازی ترانشه ها است که عملکرد آن بر اساس مسلح سازی توده خاک بوسیله المانهای کششی در داخل گمانه های از قبل حفاری شده و تزریق دوغاب سیمان می باشد و امروزه در پایدارسازی ترانشه ها و گودها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه پایدارسازی و مسلح سازی خاک بصورت مرحله ای و همزمان با عملیات گودبرداری صورت می پذیرد از این روش بعنوان یکی از مطمئن ترین روشهای گودبرداری بخصوص در محیط های شهری نام برده می شود. اجرای نیلینگ در انواع خاک با امکان برداشت ترانشه بصورت قائم، عدم اشغال فضای گودبرداری و خذف مزاحمت و تداخل با عملیات اسکلت سازی و سایر اعضای ساختمان امروزه این روش را به یکی از محبوبترین روشهای پایدارسازی تبدیل کرده است.

مزایا:

 • انعطاف پذیری با شرایط موجود
 • کارائی و قابلیت اجرا در انواع خاک ها
 • حداقل سطح اشغال گود با استفاده از رویه های یا حداقل ضخامت
 • امکان استفاده از روسازی های مختلف و نما های سبز
 • قابلیت استفاده در زمان گودبرداری و همچنین گودهای موجود
 • سرعت بالا و قابل کنترل بودن زمان اجرا
 • بصرفه بلحاظ اقتصادی
 • قابلیت اجرا در محیط های با دسترسی دشوار

کاربردها:

 • پایداری ترانشه های مجاور راه ها و بزرگراه ها
 • پایداری ترانشه های پایین دست راه ها
 • پایدارسازی و حفاظت از ساختمانهای مجاور گودبرداری در محیط شهری
 • پایدارسازی زمین های سست و ریزشی
 • پایدار سازی کوله پل ها
 • پایدارسازی در جدار تونل ها

اجرای نیلینگ:

1

در مرحله اول ، در محلهای مورد نظر (طبق نقشه‌های اجرایی) حفاری صورت می‌پذیرد. حفاری باید بصورت خشک و به کمک هوای فشرده صورت پذیرد. حفاری ممکن است بصورت دورانی (Rotary)یا دورانی – ضربه ای (Rotary-Percussion)صورت پذیرد، در صورت حفاری بروش دورانی- ضربه ای استفاده از چکش های درون چاهی (DTH)جهت امکان حفاری با عمق بیشتر و ریزش کمتر استفاده می گردد. عمق حفاری در هر چال باید حداقل ۲/۰ متر از طول Nailبیشتر باشد.

2

پس از اتمام حفاری هر چال، باید گمانه بوسیله هوای فشرده تمیز گردیده و انکر مورد نظر در گمانه نصب گردد. انکر باید دارای فاصله نگهدار (Centralizer)هایی در فواصل حداکثر ۳ متری باشد.
قبل از نصب انکر باید شلنگ تزریق دوغاب و شلنگ خروج هوا به انکر متصل شده باشد. پس از نصب هر انکر، تزریق دوغاب سیمان از شلنگ تزریق (شلنگ بلند) شروع می گردد و پس از خروج دوغاب سیمان از شلنگ هوا، این شلنگ مسدود گردیده و عملیات تزریق ادامه می یابد. Nailها باید با فشار بین ۲ تا ۴ بار تزریق گردند. نسبت آب به سیمان به منظور جلوگیری از افت دوغاب پس از آب اندازی (Shrinkage)بین ۴/۰ تا ۶/۰ باشد.

3

پس از اتمام عملیات تزریق عملیات اجرای facingموقت بروش شاتکریت (بتن پاشی) صورت می پذیرد. در این روش ابتدا مش فولادی بر روی دیواره نصب می گردد و سپس بتن پاشی صورت می پذیرد. (در صورتی که خاک ایستایی موقت نداشته باشد این مرحله ممکن است قبل از عملیات حفاری صورت پذیرد). پس از اتمام بتن پاشی ، عملیات نصب سر نیل ها انجام می پذیرد.

طرح و اجرای نیلینگ و انکراژ